Document Basket

Saved pages

Save interesting pages while you browse the DKSH website via the button on the bottom of the page. You will find the pages you saved in this area again.

Saved pages

Saved documents

Need to collect information around a topic? Just save relevant download documents here. You can save them later or send a list via email. You will find the option for all documents offered for download.

Saved pages

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

ยินดีต้อนรับสู่ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย

เราเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของท่านในประเทศไทย

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านยอดขาย มีอัตราจ้างงานพนักงานผู้ชำนาญการกว่า 11,000 คน และเป็นประเทศที่มีการดำเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชประเทศไทย ให้การบริการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทคู่ค้าซึ่งครอบคลุมการบริการด้านการขยายตลาดตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ การจัดหาแหล่งผลิต การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การตลาด การขาย การกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการบริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภท ปัจจุบันเราให้บริการมากกว่า 480 องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุม 4 หน่วยธุรกิจหลัก

 

ผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการในท้องถิ่น เรานำเสนอการบริการด้านการขยายตลาดที่หลากหลาย สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ ในเขตพื้นที่ของท่าน

หัวข้อสำคัญที่น่าสนใจ

Did you know that...?

DKSH facts and figures

ข่าวประชาสัมพันธ์