• Contact us

    สอบถามเพิ่มเติม

  • Dummy image

    ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • Request demo

    ขอรับการทดสอบตัวอย่าง

การพัฒนาสูตรตำรับยาทางชีวภาพ เครื่องมือวิเคราะห์ของ Malvern สำหรับการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) และการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์

สืบเนื่องจากความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของการรักษาให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย อุตสาหกรรมยาในปัจจุบันจึงให้ความสนใจและเพิ่มการลงทุนในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์

การผลิตและการพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่ระดับโมเลกุล เช่นmonoclonal antibodies, recombinant proteins, วัคซีน
และ oligonucleotides ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคพิเศษที่มีความจำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์
อย่างที่ทราบกันดีว่าการผลิตและพัฒนาการรักษาทางชีวภาพในเชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเช่น การขนส่งที่รวดเร็ว การส่งมอบข้อมูลให้ทันเวลาและแม่นยำและการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำให้ขั้นตอนการทำงานคล่องตัวและลดปัญหาต่างๆ

Malvern พัฒนาและผลิตเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงเวลาและต้นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากปริมาณของตัวอย่างที่ใช้และความซับซ้อนในการวัดและวิเคราะห์
เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ของ Malvern ได้รับการรับรองและการยอมรับจากงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น Viscotek เป็นเครื่องวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลสำหรับวิเคราะห์ความบริสุทธิของผลิตภัณฑ์และ Zetasizer ใช้วิเคราะห์ขนาดอนุภาค และศักย์ซีต้า (zeta potential) สำหรับความคงตัวของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่าง Viscosizer TD ใช้สำหรับวิเคราะห์ความเสถียรของสูตรทางชีวภาพ รวมถึง Archimedes และ Nanosight ที่ใช้สำหรับการหาปริมาณการจับตัวกันของโปรตีนในการพัฒนาสูตรยาชีวภาพ 

Malvern มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่จะให้การสนับสนุนและตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทาย รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการเข้าร่วมในการพัฒนาโครงการริเริ่มการพัฒนาด้านชีววิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีบริษัทมีความพยายามที่จะค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ให้รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์มากขึ้นโดยทางบริษัทได้พัฒนาและผลิตเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางชีวฟิสิกส์ (Biophysical)ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาสูตรและการควบคุมคุณภาพและอื่น

Our featured products